Organisatiestructuur

Organisatie Structuur Constructam Caravan Club
(vastgesteld in de bestuursvergadering van 12 maart 2006)

Bestuur:

Het bestuur bestaat uit het dagelijks bestuur van voorzitter, secretaris en penningmeester plus 2 bestuursleden. De diverse bestuurszaken en verantwoordelijkheden worden in onderling overleg verdeeld.

Voorzitter:
Herre Wynia

Secretaris:
Jacob Jan Schouten-van Schagen

Penningmeester:
Gertjan Stender

Bestuurslid:
Richard Amersfoort

Bestuurslid:
Ingrid van Rooijen

Commissies:
Het bestuur streeft naar een zo groot mogelijke participatie van de leden. Om dit mogelijk te maken worden de diverse activiteiten van de club opgesplitst en toebedeeld aan commissies. Iedere commissie bestaat uit tenminste 1 bestuurslid plus 2 of meer leden. Het bestuurslid draagt de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de commissie. Voor wat betreft de daadwerkelijke uitvoering van de taken van de commissie wordt er naar gestreefd deze zoveel mogelijk in handen van de commissieleden te geven. De taken en doelstellingen van de commissies worden door het bestuur vastgesteld en minimaal 1x per jaar geëvalueerd met de commissieleden. De commissies opereren geheel zelfstandig en bepalen zelf hun wijze van overleg en taakverdeling. Aan iedere commissie kan een bepaald budget worden toegekend. Het verantwoordelijke bestuurslid rapporteert aan het bestuur over de voortgang van de commissie in de reguliere bestuursvergaderingen.

Opmerking: Omdat de penningmeester direct of indirect bij alle commissies financieel betrokken zal zijn wordt aan dit bestuurslid geen bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de commissies toegekend anders dan het bewaken van de budgetten van de diverse commissies.

Commissie Evenementen:
De commissie is verantwoordelijk voor de (kampeer)evenementen georganiseerd onder de vlag van de CCC. De commissie heeft als taak de leden te stimuleren, motiveren en adviseren om een (kampeer)evenement te organiseren. Daar waar nodig zal de commissie coördinerend handelen en gedurende het traject de organisatoren begeleiden. De commissie streeft naar de organisatie van minimaal 2 (kampeer)evenementen per jaar waarbij de feitelijke organisatie van de (kampeer)evenementen zoveel mogelijk aan de leden wordt overgelaten. De commissie kan zelfstandig materiaal aanschaffen binnen de financiële kaders zoals die zijn vastgelegd in de begroting
- bestuurlijke verantwoordelijkheid: Richard Amersfoort
- commissie lid:
- commissie lid: organiserend(e) lid/leden van het evenement

Commissie Technische Zaken, Opslag & Beheer:
De commissie heeft o.a. tot doel het onderhouden van de faciliteit voor sloop, opslag, beheer en uitgifte van Constructam onderdelen. Daarnaast is de commissie verantwoordelijk voor het organiseren van minimaal 1 caravan keuring per jaar. Ook dient de commissie (en haar leden) als technische vraagbaak voor de leden. Tevens dient de commissie de mogelijkheid te onderzoeken om te komen tot een soort van ruilbeurs al dan niet in combinatie met een ander clubevenement. De commissie kan zelfstandig materiaal aanschaffen binnen de financiële kaders zoals die zijn vastgelegd in de begroting.
- bestuurlijke verantwoordelijkheid:  Ingrid van Rooijen
- commissie lid: Leo van Loon
- commissie lid: Erik Harmsen

Commissie Historie & Archief:
De commissie heeft tot doel het verzamelen, archiveren, documenteren, opslaan en beheren van al het mogelijke historische materiaal van de Constructam caravan evenals het leggen en onderhouden van contacten hiervoor. De commissie kan zelfstandig archiefmateriaal aanschaffen binnen de financiële kaders zoals die zijn vastgelegd in de begroting.
- bestuurlijke verantwoordelijkheid: Richard Amersfoort
- commissie lid:

Commissie Website, PR & Promotie:
De commissie heeft tot doel het onderhouden en uitbreiden van de website met als streven dit als optimaal communicatie- en informatiemiddel te laten zijn voor leden en overige geïnteresseerden.
De commissie kan zelfstandig de benodigde webruimte/mogelijkheden uitbreiden of inkrimpen binnen de financiële kaders zoals die zijn vastgelegd in de begroting. Daarnaast is de commissie belast met het promoten van de vereniging in de breedste zin van het woord.
- bestuurlijke verantwoordelijkheid: Herre Wynia
- commissie lid: [vacature]