VerzekeringsvoorwaardenCaravanverzekering Algemene voorwaarden
CAV02

        HOOFDSTUK 1 BEGRIPSOMSCHRIJVING

De hieronder genoemde begrippen dienen in de zin van deze polisvoorwaarden als volgt te worden geïnterpreteerd:

        1. VERZEKERING

Een verzekering is een overeenkomst, waarbij verzekeraar zich aan verzekerde verbindt, tegen ontvangst van premie, deze schadeloos te stellen wegen een verlies of schade welke hij door een onzeker voorval lijdt (artikel 246 Wetboek van Koophandel)

        2. VERZEKERAAR\r\n

De in de polis genoemde risicodragende maatschappij(en)

        3. VERZEKERDE(N)\r\n

a. de verzekeringsnemer
b. ieder ander die als zodanig in de rubrieksvoorwaarden van de verzekering wordt aangemerkt.

        4. VERZEKERINGSOVEREENKOMST

Bij het aangaan van deze verzekeringsovereenkomst is verzekeraar er van uitgegaan, dat de informatie die verzekeringnemer hem heeft verstrekt juist en volledig is. De bij de aanvraag voor deze verzekering verstrekte en de eventueel nader overgelegde persoonsgegevens kunnen worden opgenomen in de door verzekeraar gevoerde persoonsregistratie. Op deze registratie is een privacyreglement van toepassing. Verzwijgen van omstandigheden welke voor verzekeraar bij de beoordeling van het risico van belang zijn (ofwel: onjuiste of onvolledige beantwoording van op het aan deze verzekering ten grondslag liggende aanvraagformulier gestelde vragen), kan voor verzekeraar een reden zijn zich op nietigheid van deze verzekering te beroepen. Een en ander is geregeld in artikel 251 Wetboek van Koophandel. De letterlijke tekst hiervan is: “Alle verkeerde of onwaarachtige opgave, of alle verzwijgingen van aan den verzekerde bekende omstandigheden, hoezeer te goeder trouw aan diens zijde hebbende plaatsgehad, welke van dien aard zijn, dat de overeenkomst niet, of niet onder dezelfde voorwaarden zoude zijn gesloten, indien de verzekeraar van de ware staat der zaak had kennis gedragen, maakt de verzekering vernietigbaar.” Op deze verzekeringsovereenkomst is het Nederland recht van toepassing.

Voor klachten aangaande deze overeenkomst kunt u zich –behalve tot de directie van Kuiper Verzekeringen BV- ook wenden tot:
Stichting Klachteninstituut Verzekeringen 
                                                  Postbus 93560
                                                  2509 AN DEN HAAG

5. POLIS  
Deze bestaat uit het door verzekeraar afgegeven polisblad met bijbehorende polisvoorwaarden en eventueel polisaanhangsel(s) en/of vervolgbladen.


HOOFDSTUK 2 OMVANG VAN DE DEKKING

1. ALGEMEEN
De omvang van de dekking is omschreven in de van toepassing zijnde rubrieksvoorwaarden.

HOOFDSTUK 3 SCHADE

1. VERPLICHTING VAN VERZEKERDE(N)
Zodra een verzekerde kennis draagt van een gebeurtenis die voor verzekeraar tot een verplichting tot uikering kan leiden, Is hij verplicht: a. die gebeurtenis zo spoedig mogelijk aan verzekeraar te melden en een schriftelijke en door hemzelf ondertekende verklaring omtrent de oorzaak, toedracht en omvang van de schade over te leggen; b. verzekeraar zo spoedig mogelijk alle gegevens te verstrekken en stukken door te zenden; c. zijn volle medewerking te verlenen en alles na te laten wat de belangen van verzekeraar zou kunnen schaden; d. zich te onthouden van het erkennen van schuld of het doen (van toezegging) van betaling; e. ingeval van diefstal, joyriding, verduistering, oplichting of vermissing, direct aangifte te doen bij de politie ter plaatse. Een bewijs van deze aangifte moet aan verzekeraar worden toegezonden. De door de verzekerde verstrekte c.q. te verstrekken opgaven, mondeling dan wel schriftelijk, zullen mede dienen tot vaststelling van de omvang van de schade en het recht op uitkering. De verzekering geeft geen dekking, indien de verzekerde een van deze verplichtingen niet is nagekomen en daardoor de belangen van de verzekeraar heeft geschaad.

2. VERVAL VAN RECHTEN
In elk geval verjaart een vordering tot het doen van een uitkering indien de aanmelding niet plaatsvindt binnen 3 jaar na het moment waarop de verzekerde kennis kreeg of had kunnen krijgen van de gebeurtenis die voor verzekeraar tot een verplichting tot uitkering kan leiden.

HOOFDSTUK 4 PERMIEBETALING EN TERUGBETALING VAN DE PREMIE

1. PREMIEBETALING IN HET ALGEMEEN
De verzekeringnemer dient de premie, de kosten en de assurantiebelasting vooruit te betalen uiterlijk op de 30e dag nadat deze verschuldigd worden.

2. WANBETALING
Indien de verzekeringnemer het verschuldigde niet tijdig betaald of weigert te betalen, wordt geen dekking verleend ten aanzien van nadien plaatvindende gebeurtenissen. Een nader ingebrekestelling door verzekeraar is niet vereist. De verzekeringnemer dient het verschuldigde alsnog te betalen. De dekking gaat weer in op de dag na die waarop het verschuldigde door verzekeraar is ontvangen.

3. TERUGBETALING VAN PREMIE
a. Verlaging van de premie Bij tussentijdse verlaging van de premie ontvangt de verzekeringnemer het verschil tussen de betaalde premie en de verschuldigde premie met assurantiebelasting terug over de periode, die een aanvang neemt op de ingangsdatum van de verlaging en eindigt op de eerstvolgende premievervaldatum. Op het terug te ontvangen bedrag worden de poliskosten in mindering gebracht.
b. Beëindiging van de verzekering Bij beëindiging van de verzekering betaalt de verzekeraar de premie met assurantiebelasting terug over de termijn waarin de verzekering niet meer van kracht is. Verzekeraar is echter niet tot restitutie verplicht indien: - de verzekering is beëindigd wegens kwade trouw van de verzekeringnemer, of - dit bedrag (incl. assurantiebelasting) kleiner is dan € 15,00. Op het terug te ontvangen bedrag worden de poliskosten in mindering gebracht. De verzekeringnemer kan dit restitutiebedrag met assurantiebelasting (zonder aftrek van poliskosten) op zijn verzoek daarentegen ook reserveren en later in mindering brengen op de premie voor een nieuwe caravanverzekering.

HOOFDSTUK 5 WIJZIGING, DUUR EN EINDE VAN DE VERZEKERING

1. WIJZIGING VAN PREMIE EN VOORWAARDEN
Verzekeraar heeft het recht de premie en/of de voorwaarden van bepaalde groepen verzekering en-bloc te wijzigen. Behoort deze verzekering tot een groep, dan heeft verzekeraar het recht de premie en/of de voorwaarden van deze verzekering overeenkomstig die wijziging aan te passen en wel op een door verzekeraar te bepalen datum. De verzekeringnemer wordt van deze wijziging in kennis gesteld en wordt geacht hiermee te hebben ingestemd, tenzij hij binnen 30 dagen na de kennisgeving schriftelijk het tegendeel heeft bericht. In dit geval eindigt de verzekering per de in de kennisgeving door verzekeraar genoemde datum. De mogelijkheid van opzegging van de verzekering door verzekeringnemer geldt niet indien de wijziging: - voortvloeit uit wettelijke bepalingen; of - een verlaging van de premie en/of uitbreiding van de dekking inhoudt.

2. DUUR VAN DE VERZEKERING
De verzekering loopt tot de op het polisblad achter ‘contractsduur’ genoemde contractsvervaldatum en wordt telkens stilzwijgend verlengd met de eveneens daar genoemde termijn.

3. EINDE VAN DE VERZEKERING
De verzekering eindigt:
a. op de contractsvervaldatum indien de verzekeringnemer uiterlijk drie maanden voor deze datum per aan verzekeraar gericht schrijven de verzekering heeft opgezegd;
b. op de premievervaldatum indien verzekeraar uiterlijk drie maanden voor deze datum de verzekering schriftelijk heeft opgezegd;
c. door schriftelijke opzegging door verzekeraar: - binnen 30 dagen nadat een gebeurtenis die voor verzekeraar tot een verplichting tot uitkering kan leiden, verzekeraar ter kennis is gekomen; - binnen 30 dagen nadat verzekeraar een uitkering krachtens deze verzekering heeft gedaan, dan wel heeft afgewezen; - indien de verzekeringnemer drie maanden na de premievervaldatum de premie, kosten en assurantiebelasting nog niet heeft betaald; - indien de verzekerde naar aanleiding van een gebeurtenis met opzet een onjuiste voorstelling van zaken heeft gegeven. De verzekering eindigt in deze gevallen op de datum die in de opzeggingsbrief wordt genoemd. Verzekeraar zal in deze gevallen een opzeggingstermijn in acht nemen van tenminste veertien dagen.
d. indien de verzekeringnemer weigert de wijziging van premie en/of voorwaarden te accepteren, die verzekeraar op grond van 1 “Wijziging van premie en voorwaarden” kan verlangen, en wel per de in de kennisgeving door verzekeraar genoemde datum;
e. zodra de verzekeringnemer of zijn erfgenamen ophouden belang te hebben bij de caravan en tevens de feitelijke macht erover verliezen. De verzekeringnemer of zijn erfgenamen zijn verplicht verzekeraar van het vorenstaande –alsmede van iedere eigendomsoverdracht- binnen 30 dagen kennis te geven.
Kom in de tent!

Let op: tot nader order alleen inlog mogelijk voor beheer en bestuur!